Johtamis- ja vaikuttamistaito - kysymykset

Asteikko on 4-10 (4 = heikoin ja 10 = paras). Jos haluat arvioida samassa kysymyksessä olevia asioita eri tavalla, kirjoita näkemyksesi kommentit ja ehdotukset -lokeroon.
Hän saa aikaan todellisia tuloksia tehtävässään ja esimiestyössään. Tämä liittyy koko vastuualueeseen ja kaikkiin tehtäviin. On aktiivinen ja ahkera.
Työskentely on laadukasta. Hän ennakoi tilanteita, suunnittelee ne huolella ja pyrkii hoitamaan asiat kerralla kuntoon. Hän toimii järkevästi ja suunnitelmallisesti siten, että se helpottaa muidenkin työskentelyä.
Hän hallitsee alan, ammattin ja johtamisen. Osaaminen on hyvällä tasolla ja vastaa tehtävän sisältöä ja vaatimuksia. Osaaminen kasvaa jatkuvasti kokemusten ja oppimisen myötä.
Hän ymmärtää miten tärkeä tiedonkulku on yleisesti ja erityisesti esimiestyössä. Hän pitää huolta, että tiedonkulku on nopeaa ja tehokasta. Hän varmistaa, että jokaisella on riittävästi tietoa työn tekemistä ja tilanteiden ennakoimista varten. Hän osaa myös käyttää tiedonkulun teknisiä välineitä ja ohjelmia. Hän kirjaa ja tallentaa tiedot siten, että ne löytyvät tarvittaessa nopeasti.
Hän toimii tavoitteellisesti; tietää mitä ollaan tekemässä ja minne ollaan menossa. Hän korostaa johtamisessaan tavoitteiden merkitystä ja selkeyttää niitä jatkuvasti.
Hän on sisäistänyt yrityksen / organisaation strategiat (strategian); on tiedottanut ja keskustellut niistä siten, että johdettavat ymmärtävät mitä ne tarkoittavat heidän työssään.
Hän hallitsee ajankäyttönsä ja toimii rennon tehokkaasti. Pysyy sovituissa aikatauluissa. Hän varaa riittävästi aikaa tärkeimpien tehtäviensä hoitamiseen ja käyttää riittävästi aikaa esimiestyöhön.
Hän toimii tehokkaasti uusissa ja muuttuvissa tilanteissa. Hän ennakoi tilanteita, tekee tarpeellisia muutospäätöksiä, toimii joustavasti ja jakaa aktiivisesti tietoa.
Hän osaa ja uskaltaa tehdä päätöksiä; osaa myös ottaa hallittuja riskejä. Hän pysyy päätöstensä takana eikä muuta niitä harkitsemattomasti. Hän pyrkii tukemaan johdettaviensa päätöksiä.
Hän tunnistaa ongelmat, tarttuu niihin ripeästi ja ratkaisee ne harkitusti. Hän tiedostaa syyt ja seuraukset sekä pyrkii löytämään asioiden ytimen. Johtamistyössään hän ohjaa ja kannustaa muitakin ratkaisukeskeisyyteen.
Hän osaa organisoida tehtävät ja ihmisten tekemiset siten, että resurssit ovat oikeassa käytössä tulosten, motivaation ja kokonaisuuden kannalta. Hän käyttää ja ohjailee resursseja taitavasti myös uusissa tilanteissa.
Delegointi on tehtävän, vastuun ja valtuuksien antaminen. Hän osaa delegoida ja antaa tekijän hoitaa työt itsenäisesti. Delegointikyky synnyttää johdettavissa motivaatiota ja sitoutumista.
Hän ymmärtää ja arvostaa ihmisten erilaisuutta, erilaista osaamista, erilaisia näkemyksiä ja erilaisia toimintatapoja. Hän osaa johtaa ja kannustaa erilaisia ihmisiä. Hän osaa asettua toisen asemaan ja nähdä asiat muidenkin kannalta. Hän osaa käyttää persoonaansa ja kommunikoida siten, että erilaiset ihmiset ymmärtävät häntä.
Hän osaa toimia ryhmässä siten, että kaikki kokevat kuuluvansa samaan ryhmään. Hän on joukkuepelaaja, jolle joukkueen menestyminen on yhtä tärkeä kuin oma onnistuminen. Hän osaa innostaa ja aktivoida muita ryhmässä.
Hän suhtautuu reilusti organisaatioon, henkilöstöön, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Hän toimii oikeudenmukaisesti, rakentavasti ja myönteisesti. Hän osaa olla hyvä erotuomari ristiriitatilanteissa.
Hän kommunikoi avoimesti ja selkeästi; tuo aktiivisesti esiin ajatuksiaan ja ideoitaan. Hän osaa myös kuunnella muita ja vastaa kysymyksiin. Kommunikointi synnyttää muissa keskusteluhalua.
Hänen esiintymisensä on luonteva ja uskottava. Kehon kieli tukee sanomaa. Hän kykenee vaikuttamaan muihin omalla persoonallaan ja saa muut asiansa taakse.
Hän osaa ja myös antaa positiivista palautetta. Hän kiittää ihmisiä oikeassa paikassa ja oikealla tavalla. Hän huomioi onnistumisia ja antaa niistä palautteita. Hän kannustaa hyviin suorituksiin ja jatkuvaan oppimiseen.
Hän reagoi aktiivisesti epäkohtiin ja ongelmiin. Hän osaa opastaa ja antaa korjaavaa palautetta rakentavasti, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeassa tilanteessa ja oikealle henkilölle.
Hän rohkaisee kaikkia palautteiden antamiseen ja osaa ise ottaa ne vastaan oikealla tavalla. Positiivinen palaute innostaa häntä. Korjaava palaute menee perille ja vaikuttaa toimintaan, tai jos hän on eri mieltä, hän perustelee kantansa asiallisesti.
Hän ymmärtää motivaation merkityksen ja toimii tavalla, joka ylläpitää johdettavien ja myös yhteistyökumppanien työn iloa. Hän pyrkii rakentamaan ja ylläpitämään kaikkien työhyvinvointia. Hän on hyvä esimerkki kannustavasta työkaverista.
Hän kestää paineita ja osaa työskennellä tehokkaasti hermostumatta. Hän hallitsee itsensä ja osaa viestiä kannustavalla tavalla vaikeissakin tilanteissa. Hän kykenee myös rentoutumaan ja osaa tarvittaessa tauottaa työpäivän.
Hän haluaa ymmärtää muutosten tarpeellisuudet ja suhtautuu ulkoapäin tuleviin muutoksiin asiallisesti ja rakentavasti. On halukas kehittämään ja kehittymään. Hän kyseenalaistaa asioita rakentavalla tavalla.
Hän osaa ajatella positiivisesti ja kannustaa muitakin myönteiseen ajatteluun. Hän katsoo asioita reaalisesti, mutta löytää ongelmissakin positiivisia puolia. Hän luo uskoa huomiseen.
Hän uskoo itseensä ja osaa toimia asiallisesti ja ammatillisesti kaikissa tilanteissa. Hän pystyy myöntämään omat virheensä itselleen ja muille. Hän osoittaa esimiestyössään voimakasta tahtoa (hallitsevuutta), mutta tarvittaessa myös nöyryyttä (mukautuvuutta).
Hän ymmärtää ja näkee tulevaisuuden mahdollisuuksia. Hän osaa innostaa muita mielikuvillaan. Hän pyrkii näkemään kehityksen suunnat ja keskustelee niistä. Hän on sisäistänyt yrityksen / organisaation tarkoituksen ja arvot / pelisäännöt ja ne näkyvät hänen ajattelussa, puheissa ja teoissa.
Hän on uskottava. Hän rakentaa luottamusta olemuksellaan ja toiminnallaan. Hän toimii rehdisti ja sanaan voi luottaa.
Hän hallitsee hyvät käytöstavat ja näyttää käyttäytymisellään esimerkkiä kanssaihmisten arvostamisesta. Hän on henkisesti tasapainossa ja tartuttaa sitä myös muihin.
Jos sinulla on kysymyksiä tästä mittarista, älä vastaa tähän, vaan lähetä ne sähköpostiin: [email protected]

* = Pakollinen