Yhteistyökyky - kysymykset

Asteikko on 4-10 (4 = heikoin ja 10 = paras). Jos haluat arvioida samassa kysymyksessä olevia asioita eri tavalla, kirjoita näkemyksesi kommentit ja ehdotukset -lokeroon.
Työn määrä vastaa osaamista ja jaksamista. Hän saa aikaan todellisia tuloksia. Hän on aktiivinen ja ahkera, mutta osaa myös säädellä työkuormaa siten, ettei polta itseään loppuun. Jos työmäärä on liian suuri, pohtii ratkaisua ja keskustelee tilanteesta esimiehensä kanssa.
Työskentely on laadukasta ja sovittujen laatu- ym. tavoitteiden mukaista. Hän ennakoi tilanteita, suunnittelee ne huolella ja pyrkii hoitamaan asiat kerralla oikein kuten on sovittu.
Hän hallitsee alansa ja ammattinsa. Osaaminen on hyvällä tasolla ja se vastaa tehtävän ja vastuualueen sisältöä. Se vastaa myös hänelle asetettuja odotuksia. Osaaminen kasvaa jatkuvasti kokemusten ja oppimisen myötä. Hän on myös valmis jakamaan osaamistaan ja oppimaan toisilta.
Hän ymmärtää miten tärkeä tiedonkulku on kaikessa toiminnassa. Hän pitää omalta osaltaan huolta, että tiedonkulku on nopeaa ja tehokasta. Hän tuo aktiivisesti esiin mahdolliset tiedonkulun puutteet tai ongelmat. Hän osaa käyttää tiedonkulun välineitä tehokkaasti. Hän dokumentoi ja tallentaa tiedot siten, että ne löytyvät nopeasti.
Hän toimii tavoitteellisesti; tietää minne ollaan menossa ja mitä ollaan tekemässä. Hän ymmärtää miten selkeät tavoitteet ohjaavat tuloksellisuuteen ja ylläpitävät motivaatiota. Hän pysähtyy silloin tällöin arvioimaan tekeekö oikeita asioita eikä vain asioita oikein.
Hän on sisäistänyt yrityksen / organisaation strategian / päämäärän. Hän osaa keskustella niistä ja tietää mitä se / ne tarkoittavat käytännössä hänen työssään. Jos tulevaisuuden suunnitelmissa ja keinoissa on epäselvyyksiä, pyrkii hän ottamaan niistä selvän.
Hän hallitsee ajankäyttönsä ja työskentelee rennon tehokkaasti. Hän pysyy sovituissa aikatauluissa, mutta jos niihin tulee muutoksia, tiedottaa hän tilanteesta hyvissä ajoin muille. Hän varaa riittävästi aikaa tärkeimpien tehtävien hoitamiseen ja myös oppimiseen.
Hän kykenee toimimaan tehokkaasti ja järkevästi kaikenlaisissa tilanteissa. Hän pyrkii ennakoimaan tilanteita, kertoo ajoissa näkemyksistään, toimii joustavasti ja jakaa avoimesti tietoa.
Hän osaa tehdä päätöksiä ja pysyy niiden takana. Hän ei muuta päätöksiään harkitsemattomasti. Hän kannustaa myös muita aktiiviseen päätöksentekoon. Hän tietää, että menestyminen ei perustu siihen, että tekee aina oikeita päätöksiä, vaan siihen, että on rohkeutta tehdä päätöksiä.
Hän tunnistaa ongelmia, tarttuu niihin ripeästi ja ratkaisee ne harkitusti. Hän tiedostaa syyt ja seuraukset sekä pyrkii löytämään asioiden ytimen.
Hän osaa asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen siten, että oma ja muiden työskentely muodostaa järkevän kokonaisuuden. Hän pyrkii organisoimaan tehtävät ja työvälineet siten, että tietää mitä on menossa ja kaikki löytyy.
Hän tietää yrityksen / organisaation pelisäännöt (arvot) ja toimii niiden mukaan. Jos jokin käytäntö on huono tai vanhanaikainen, hän ei valita, vaan tekee parannusehdotuksen.
Hän ymmärtää ja arvostaa erilaisuutta. Hän osaa vaikuttaa erilaisin ihmisiin ja tulee toimeen heidän kanssaan. Hän osaa asettua toisen asemaan ja nähdä asiat muidenkin kannalta. Hän osaa kommunikoida siten, että erilaiset ihmiset ymmärtävät häntä.
Hän on ryhmässä joukkuepelaaja, jolle joukkueen menestyminen on yhtä tärkeä kuin oma onnistuminen. Hänen tapansa tehdä yhteistyötä motivoi ja aktivoi muita. Hän kykenee myös itseohjautuvuuteen eli kun tehtävästä on sovittu, hoitaa hän sen oma-aloitteisesti loppuun asti ja tarvittaessa tiedottaa muille työn etenemisestä ja/tai pyytää muilta apua.
Hän suhtautuu reilusti muihin. Hän toimii oikeudenmukaisesti, rakentavasti ja myönteisesti. Hän osaa sovitella asioita ristiriitatilanteissa. Hän kohtelee muita tasa-arvoisesti.
Hän kommunikoi avoimesti ja selkeästi; tuo aktiivisesti esiin ajatuksiaan ja ideoitaan. Hän osaa myös kuunnella ja vastaa asiallisesti kysymyksiin. Hän kommentoi muiden näkemyksiä rakentavasti. Hänen vuorovaikutustaitonsa synnyttää muissa keskusteluhalua.
Esiintyessään eri tilanteissa (tapaamiset, palaverit, julkinen esiintyminen, myynti- tai palvelutilanne...) hän on oma itsensä. Esiintyminen on luonteva ja uskottava. Kehon kieli tukee sanomaa. Hän kykenee vaikuttamaan muihin omalla olemuksellaan ja persoonallaan.
Hän havaitsee onnistumisia ja osaa antaa myönteisiä palautteita siten, että palautteen vastaanottaja kokee mielihyvää. Hän pyrkii muutenkin kannustamaan muita hyviin suorituksiin. Hän osaa myös kiittää ja tarvittaessa pyytää anteeksi.
Hän reagoi aktiivisesti tilanteisiin, epäkohtiin ja ongelmiin. Hän osaa antaa korjaavat palautetta rakentavasti, oikealle henkilölle, oikeassa tilanteessa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Hän pyrkii myös opastamaan muita, jotta voidaan ennakoida mahdolliset ongelmatilanteet.
Hän osaa ottaa sekä positiiviset että korjaavat palautteet vastaan ammatillisesti, eikä koe niitä henkilökohtaisesti. Palautteet menevät perille ja vaikuttavat hänen toimintaansa. Jos hän on asiasta eri mieltä, hän ei valita eikä selittele, vaan perustelee asiallisesti oman kantansa.
Hän ymmärtää motivaation ja innostuksen merkityksen työssä. Hän osaa motivoida itseään ja vaikuttaa positiivisesti muiden motivaatioon. Hän pyrkii omalta osaltaan rakentamaan ryhmän hyvää ilmapiiriä ja kaikkien työhyvinvointia.
Hän kestää paineita ja osaa työskennellä tehokkaasti hermostumatta. Hän hallitsee itsensä vaikeissakin tilanteissa. Hän kykenee myös rentoutumaan. Hänellä on myös kykyä rauhoittaa muita stressaavissa tilanteissa.
Hän on halukas muuttumaan ihmisenä ja ammatissaan. Hän on valmis oppimaan uutta ja kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja. Hän suhtautuu ulkoapäin tuleviin muutoksiin asiallisesti. Hän pystyy kyseenalaistamaan asioita rakentavalla tavalla.
Hän ajattelee positiivisesti ja osaa nähdä asioiden hyvät puolet. Hän nauttii sekä omista että toisten onnistumisista ja luo suhtautumisellaan hyvää henkeä ympäristöön. Hän katsoo asioita reaalisesti ja löytää ongelmistakin hyviä puolia (terve kritiikki paljastaa ongelmat, virheistä voi oppia).
Itseluottamus on ihmisen mielikuva itsestään. Minkälainen uskon olevani - sellainen olen. Hän uskoo itseensä ja osaa toimia vaikeissakin tilanteissa. Hän haluaa jatkuvasti oppia uutta ja lisätä osaamistaan. Hän pystyy myöntämään omat virheensä sekä itselleen että muille.
Hän ymmärtää kokonaisuuksia ja pyrkii näkemään tulevaisuuden mahdollisuuksia. Hän tietää miksi yritys / organisaatio on olemassa ja mihin se pyrkii.
Hän on reilu ja uskottava sekä pyrkii rakentamaan luottamusta muihin. Hän toimii rehdisti. Hänen sanaan ja tekemiseen voi luottaa.
Hän hallitsee hyvät käytöstavat ja näyttää esimerkkiä muille kanssaihmisten arvostamisesta. Hän on henkisesti tasapainossa ja hänen kanssa on miellyttävä työskennellä.

* = Pakollinen